Bethlehem Baptist Church

607 S Bethlehem Rd
Batesburg, SC 29006-9380

803-687-2073